รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๓ อัตรา (ปฏิบัติงานงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป)


รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๓ อัตรา (ปฏิบัติงานงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

Posted: 2024-01-05 14:27:47  By: hr_admin  : 363  : 310

ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๓ อัตรา

(ปฏิบัติงานงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

- เพศชาย อายุระหว่าง ๒๑ - ๔๕ ปี

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสามัญ หรือคุณวุฒิอื่น

เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

- อัตราค่าจ้างวันนละ ๒๘๔.- บาท และจะพิจารณาเพิ่มค่าจ้างเมื่อครบกำหนดทดลองงาน

๘ เดือน


Download File