ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา (ปฏิบัติงานงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป)


ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา (ปฏิบัติงานงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

Posted: 2023-12-07 14:48:24  By: hr_admin  : 539  : 167

  ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา 

  (ปฏิบัติงานงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

- เพศชาย อายุระหว่าง 21 - 35 ปี

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ หรือคุณวุฒิอื่นเทียบเท่า        

  ในระดับเดียวกัน

- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

- อัตราค่าจ้างวันนละ 284.- บาท และจะพิจารณาเพิ่มค่าจ้างเมื่อครบกำหนดทดลองงาน  

  8 เดือน

- เพศชาย อายุระหว่าง 21 - 35 ปี

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ หรือคุณวุฒิอื่นเทียบเท่า        

  ในระดับเดียวกัน

- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

- อัตราค่าจ้างวันนละ 284.- บาท และจะพิจารณาเพิ่มค่าจ้างเมื่อครบกำหนดทดลองงาน  

  8 เดือน


Download File